Vedtægter for Hårslev GF

Navn og Hjemsted

§ 1

Hårslev Gymnastikforening, Hårslev sogn, Søndersø Kommune

Formål

§ 2

Foreningens formål er at fremme kulturelle og idrætslige aktiviteter i Hårslev

Medlemskab

§ 3

Som medlem kan optages enhver der tilslutter sig foreningens formål.

Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen eller dens formål, dog efter at de pågældende medlem har fået lov til at forsvare sig.

Udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på første ordinære generalforsamling.

Regnskab

§ 4

Regnskabsåret går fra 1. januar til og med 31. december.

Tegningsret

§ 5

Formanden og kassereren tegner foreningen, således at en aftale kun er gyldig når både formanden og kassereren accepterer den. Og formand og kasserer må alene acceptere aftaler, der er i overensstemmelse med bestyrelsesflertallets beslutninger.

Myndighed

§ 6

Den øverste myndighed i alle foreningens anliggender er hos generalforsamlingen.
Kun aktive medlemmer over 18 år og bosiddende passive medlemmer har stemmeret.

Generalforsamlingen

§ 7

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i sidste del af febuar eller første halvdel af marts.

Indkaldelse sker ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside: www.haarslevgf.dk med mindst 14 dages varsel til den ordinære generalforsamling og 8 dage til den ekstra.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsens flertal ønsker det eller når mindst 1/3 af de aktive medlemmer skriftligt stiller krav til bestyrelsen.

Dagsorden for generalforsamling

§ 8

Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning og udvalgsformændenes beretninger
3. Godkendelse af beretninger
4. Kassereren oplæser det reviderede regnskab
5. Godkendelse af regnskab
6. Indkomne forslag
7. Valg af Formand (for 2 år)
8. Valg af bestyrelse (for 2 år)
9. Valg af suppleanter (for 1 år)
10. Valg af revisor (for 1 år)
11. Eventuelt

Forslag som et stemmeberettiget medlem ønsker behandlet på generalforsamlingen må indsendes skrifteligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen

§ 9

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det fremmødte flertal.

Bestyrelsen

§ 10

Bestyrelsen består af mindst 5- og højest 9 medlemmer

§ 11

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde, med undtagelse af formanden som vælges på generalforsamlingen.

Formanden er på valg i lige år.

Kassereren er på valg i ulige år.

§ 12

Bestyrelsen leder foreningens daglige arbejde, arrangerer gymnastik, idræt m.m. samt stævner og fester. Indenfor de økonomiske rammer har bestyrelsen fulde handle- og dispositionsfrihed.

Lovændringer

§ 14

Ændringer af lovene kan vedtages på enhver generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer derfor.

Opløsning

§ 15

Foreningen/afdelingerne kan kun opløses såfremt 2/3 af foreningens stemmeeberettigede medlemmer stemmer derfor. Mulige aktiver fordeles efter generalforsamlingens beslutning.